Condicions generals de contractació

Les presents Condicions Generals de contractació (el Contracte) contenen l’acord vigent entre SORENSEN S.C.P. i el Client i també, per referencia, l’acord de registre del domini amb COREhub i amb la Fundació .cat, ambdós acceptats expressament pel Client en el moment de la contractació del servei.

1. CONDICIONS D’ÚS DEL SERVEI:

Les presents Condicions Generals de la contractació del servei, conjuntament amb els termes i condicions inclosos en els acords de registre de COREhub i de la Fundació .cat regulen la prestació als Clients (en endavant el/s "Client /s" ) dels serveis oferts per SORENSEN SCP (En endavant "SORENSEN"), amb domicili social a Torres i Amat 21, planta 3. 08001, Barcelona. Els acords entre SORENSEN i el Client en relació als diferents Serveis es consideraran establerts quan SORENSEN percebi el pagament de les tarifes pels mateixos.

Un cop contractat el servei i iniciada la prestació del mateix, no existeix dret de desistiment a favor del Client o consumidor final, atenent a la naturalesa del servei contractat, i les previsions de l’article 103 de la Llei 3/2014 de 27 de març.

2. IDENTIFICACIÓ I DESCRIPCIÓ DELS SERVEIS:

Aquestes Condicions s'apliquen a tots els serveis prestats per SORENSEN al seu web elteu.cat, que inclouen el registre de dominis.cat, i el pla de hosting i servei de correu associat. La durada dels contractes de serveis és anual, sempre que no s'indiqui una altra cosa a les Condicions de Contractació específiques del servei o es pacti expressament una altra cosa amb el Client.

3. PROCÉS DE REGISTRE:

En completar el procés de registre en el Servei, el Client es compromet a proporcionar les seves dades personals de forma correcta i verificable. Si el Client comunica dades inexactes o incompletes, o si els sistemes de seguretat de SORENSEN detecten alguna informació facilitada pel Client que pugui resultar inexacta o incompleta o que pogués donar lloc a un possible ús fraudulent del servei contractat, SORENSEN es reserva el dret de no activar i / o de suspendre el servei fins que el Client rectifiqui aquests errors o fins que faciliti la informació addicional que li requereixi SORENSEN per activar o reactivar el servei.

Les notificacions s'han de fer d'acord amb les dades que faciliti el sol·licitant en el procés de registre. El sol·licitant és responsable d'informar SORENSEN de tota modificació en les dades, especialment els canvis en les adreces de correu electrònic i altres dades de contacte.

SORENSEN col·laborarà amb les autoritats públiques en tots els casos en què se li sol·liciti l'aportació d'informació o de dades necessàries per perseguir autors, còmplices, encobridors, etc. d'actes il·lícits.

En cas de conflicte relatiu a l'atribució d'un nom de domini, el sol·licitant es compromet a seguir les normes sobre la resolució de conflictes establertes per la ICANN i/o els Registres responsables de l'administració dels diferents noms de domini, segons correspongui.

4. PAGAMENT:

En compliment de les obligacions d'informació previstes a la normativa vigent de protecció dels consumidors i els usuaris en general, es fa constar que les característiques principals dels Serveis són les que apareixen descrites per cadascun d'ells al lloc Web de SORENSEN, actualitzat permanentment; els preus són també els que apareixen al Web, estan actualitzats de forma permanent i, tret que s'indiqui una altra cosa, inclouen els impostos i taxes.

La informació anterior es facilita abans de realitzar el pagament dels Serveis, de manera que per poder contractar-los és imprescindible haver llegir i acceptat aquesta informació i aquestes Condicions. En fer clic a la casella corresponent a l'ordre de compra, el Client accepta les Condicions de Contractació del Servei, a més de les presents Condicions Generals, i assumeix l'obligació de pagar el Servei (comanda amb obligació de pagament).

Amb caràcter general, els pagaments s'hauran de fer un cop l'any, tret que s’hagi acordat una cosa diferent.

El pagament s'haurà de realitzar en el termini i conforme a les condicions triades pel Client, i s'efectuarà en euros.

SORENSEN es reserva el dret de cancel·lar un registre si el pagament s'efectua amb mitjans fraudulents o bé no es fa.

Quan sigui d'aplicació, SORENSEN efectuarà devolució dels pagaments mitjançant transferència bancària al número de compte indicat o a la targeta de crèdit, segons la modalitat de pagament emprada.

Venciment amb renovació automàtica:

En el cas de venciment amb renovació automàtica i pagament amb targeta de crèdit, SORENSEN carregarà 20 dies abans del venciment sobre la targeta de crèdit del Client, la tarifa indicada a l'apartat "Tarifes i pagaments", segons els termes previstos, publicats al Tauler de Control del Client i en base a les condicions existents en el moment de la renovació i prèvia comunicació per correu electrònic al respecte.

El Client autoritza SORENSEN a efectuar els tràmits de pagament descrits en els dos apartats anteriors. En cas que SORENSEN no pugui procedir al càrrec, el contracte no es podrà renovar automàticament i es considerarà vençut i no renovat segons els termes previstos. En aquesta situació, el Client podrà renovar el servei seguint el procediment de renovació manual. La no renovació de forma definitiva implica la pèrdua de totes les dades (veure "Venciment amb renovació manual" a continuació).

Els preus s'indiquen al web de manera que el Client sàpiga en tot moment el cost total i final del servei contractat.

5. PROTECCIÓ DE DADES:

SORENSEN es compromet a protegir constantment la privacitat en línia dels seus usuaris. Al web de SORENSEN es pot consultar la política de privacitat i conèixer quin és el tractament de la informació personal quan es contracten els serveis de SORENSEN, així com atorgar un consentiment voluntari, informat i conscient per al tractament de les vostres dades personals seguint les previsions del Reglament UE 2016/679 i de la Llei Orgànica 3/2018 de 5 de desembre de Protecció de Dades i Drets Digitals que caldrà llegir abans de lliurar les dades sol·licitades.

La informació i les dades que proporcioneu o que ens arribin d'alguna altra manera durant el registre o alta en els diferents serveis de SORENSEN, seran tractades d'acord amb la normativa aplicable i amb les obligacions de confidencialitat que regeixen l'activitat de SORENSEN. D'acord amb el Reglament, el tractament de dades personals dut a terme per SORENSEN es basarà en els principis de legalitat, correcció, transparència, propòsit i límits de retenció de dades, minimització de dades, precisió, integritat i confidencialitat.

Tractament de Dades Personals:

Responsable i finalitats: El Responsable del tractament de les dades personals del Comprador és SORENSEN, que les tractarà per a gestionar la comanda, així com per enviar comunicacions informatives dels serveis contractats.

Conservació: Les dades personals es conservaran durant el termini legal aplicable de conformitat amb la normativa vigent (especialment, en matèria fiscal i comptable).

Legitimació: La base legal per al tractament de les dades és l’execució de la relació contractual.

Destinataris: Algunes de les vostres dades es comunicaran a les entitats que han de disposar d’elles per a fer efectiu el servei contractat. Aquestes són: COREhub, Fundació .cat i ICANN. Només es comunicaran les dades necessàries per la prestació del servei. Aquestes dades poden ser gestionades també per proveïdors tècnics, i el seu accés a les vostres dades es donarà només en els casos imprescindibles i sempre de manera subjecte a les previsions contractuals que regulin la seva intervenció en el procés.

Així mateix, les dades poden estar allotjades en proveïdors ubicats fora de la Unió Europea que han adoptat les degudes garanties legals.

Drets: El Client podrà sol·licitar accedir a les dades personals, així com sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, la seva supressió quan les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per a les que van ser recollides.

També podrà sol·licitar la limitació, portabilitat i oposició al tractament de les dades, en determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular.

Igualment, el Client podrà revocar el consentiment a l’enviament de comunicacions informatives i exercir els drets referits anteriorment, mitjançant l’enviament d’un correu electrònic a suport@elteu.cat.

Si no s’obté una resposta satisfactòria i es desitja formular una reclamació o obtenir més informació al respecte de qualsevol d’aquests drets, es podrà adreçar a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

6. MODIFICACIONS A LES CONDICIONS GENERALS DE CONTRACTACIÓ I/O L'ORDRE DE SERVEI:

SORENSEN es reserva el dret de modificar aquetes Condicions Generals de Contractació i el que s'estipula a l'Ordre de Servei en les condicions d'aquest contracte en tot moment. S’hi informarà al Client amb 30 dies d'antelació com a mínim.

S'entendrà que el Client accepta les modificacions si, un cop transcorregut aquest període, continua utilitzant els serveis proporcionats per SORENSEN.

7. ÚS DELS SERVEIS I RESPONSABILITAT DEL Client:

El Client es compromet a actuar lleialment i de bona fe durant l'exercici dels serveis contractats. De la mateixa manera, el Client es compromet a fer tot el possible per complir amb les disposicions i compromisos establerts en aquestes condicions generals i a les condicions específiques dels serveis, així com a respectar, en el cas dels serveis oferts per SORENSEN de manera compartida, la qualitat, l'estabilitat i la seguretat dels serveis, i respectar-ne també el seu ús per part d'altres Clients.

El Client certifica que, d'acord amb el seu lleial saber i entendre, l'ús del nom de domini per ell sol·licitat no afecta els drets de propietat intel·lectual de tercers.

El Client accepta la responsabilitat exclusiva per l'elecció d'aquest nom de domini i el seu posterior manteniment.

El Client manifesta que el registre del nom té fins legals.

El Client assumeix la responsabilitat, a totes els efecte, derivada de qualsevol problema relatiu als drets d'ús del nom triat.

El Client es compromet a acceptar qualsevol possible sol·licitud d'arbitratge com a conseqüència de la seva sol·licitud de registre -o del registre a petició seva - d'un nom de domini.

El contingut dels arxius emmagatzemats en els servidors de SORENSEN és responsabilitat exclusiva del Client. SORENSEN no serà responsable de cap error ocasionat pel mal funcionament del servidor, les adreces de correu electrònic del Client i la manca de comunicació a SORENSEN de possibles canvis en les adreces electròniques, desinformació per negligència del Client o un mal ús i conservació de la identificació d'usuari i contrasenya que són responsabilitat exclusiva del Client.

Queda especialment prohibit:

  • L'ús del servidor Web per part del Client per realitzar accions contràries a la legislació catalana i espanyola o amb la intenció d'ocasionar danys a tercers o a altres empreses;
  • Els programes informàtics destinats a desbloquejar el contingut d'altres programes informàtics amb llicència (cracks), els números de sèrie de programes informàtics o qualsevol altre contingut que violi els drets de propietat intel·lectual;
  • Qualsevol contingut que sigui contrari a la legislació catalana i espanyola, especialment a la llei de protecció de dades de caràcter personal;
  • L'ús del servidor i les adreces de correu electrònic per enviar missatges no sol·licitats (spam o correu brossa) així com l'enviament de missatges de grans dimensions amb la finalitat de bloquejar el servidor (mail bombing o bombardeig de missatges);
  • La creació de qualsevol tipus de programació Web que sigui directament o indirectament perjudicial per al rendiment dels servidors de SORENSEN, ja sigui mitjançant un consum de més recursos dels necessaris o la programació de qualsevol tipus de codi que malmeti, reiniciï o apagui els servidors en què s'emmagatzema el contingut programat intencionadament o no.

La infracció d'alguna de les anteriors prohibicions per part del Client pot suposar la rescissió del contracte, per incompliment i sense dret a indemnització a favor del Client. En cas que qualsevol actuació realitzada pel Client directament o indirectament (fins i tot a través de la seva pàgina Web o email) o per un tercer com a conseqüència de negligència per part del Client, pugui provocar danys o perjudicis a SORENSEN o a qualsevol dels seus Clients o usuaris en general, SORENSEN podrà suspendre o cancel·lar de manera immediata els serveis prestats al Client i rescindir immediatament el contracte sense dret a indemnització a favor del Client. SORENSEN podrà informar d'aquesta interrupció i de les seves causes al Client per correu electrònic. Amb caràcter general, el Client es compromet a no utilitzar els Serveis per a fins il·legals i a no violar cap norma o reglament nacional ni internacional aplicable.

En relació amb l'obligació de destruir dades i la de conservar dades, queden fora de perill les obligacions legals de conservació de dades, per exemple el bloqueig de dades.

8. DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL I/O INDUSTRIAL:

SORENSEN és el propietari de qualsevol marca comercial, drets d'autor i propietat, know-how i qualsevol programa informàtic relacionat amb els serveis proporcionats per SORENSEN. Al Client se li concedeix només un dret d'usuari limitat i no transferible dels mateixos.

El Client garanteix que és propietari de la Informació emmagatzemada en l'espai assignat o que, en qualsevol cas, té l'autorització corresponent per difondre-la a Internet. Per tal d'assegurar les finalitats d'aquest contracte, el Client autoritza SORENSEN a fer una còpia de seguretat de la Informació lliurada durant la seva vigència.

9. LÍMITS DE LA RESPONSABILITAT DE SORENSEN:

SORENSEN es compromet a actuar de forma diligent i de bona fe en les seves relacions comercials amb el Client. També es compromet a oferir en tot moment la millor qualitat a l'hora de prestar el seu servei (exceptuant aquelles incidències externes i/o realitzades per tercers i fora del seu control, que poden suposar la suspensió del servei temporalment o definitivament), i la integritat de la informació emmagatzemada als seus servidors, transmesa a través del seu sistema o d'Internet.

SORENSEN compta amb les mesures de seguretat raonablement necessàries i actualitzades per prevenir i evitar accessos no autoritzats, pèrdues o corrupcions de dades.

SORENSEN no assumeix la responsabilitat pels possibles errors o suspensions de serveis provocats o realitzats per actes d'altres entitats, organitzacions o empreses, fins i tot participants en tot el procés de registre del servei, directament o indirectament a través de SORENSEN.

SORENSEN es compromet a utilitzar la millor tecnologia de la que tingui coneixement i els millors recursos a la seva disposició per prestar els Serveis. El Client accepta i reconeix que SORENSEN no pot, de cap manera, ser tinguda per responsable de retards o errades en la prestació del servei per causes alienes al control raonable de SORENSEN, com, però no només: (i) cas fortuït o de força major; (ii) esdeveniments que depenguin de tercers com ara, entre d'altres, interrupció o mal funcionament dels serveis d'operadors de telecomunicacions o línies elèctriques, o actes o omissions de l'Autoritat de Registre competent; (Iii) mal funcionament dels terminals o altres sistemes, maquinari o programari, utilitzats pel Client. En cas d'interrupció del servei, SORENSEN es compromet a restaurar el Servei al més aviat possible. El Client també accepta que SORENSEN no pot, en cap cas, ser considerada responsable dels actes o omissions imputables al Client i contraris o en conflicte amb les obligacions assumides per aquest segons l'estipulat en aquestes Condicions Generals o en una Ordre de Servei, així com tampoc pot considerada responsable de les fallades de funcionament degudes a defectes en els mitjans necessaris per a l'accés al Servei, o l'ús inadequat d'aquests o els sistemes d'accés al servei per part del Client o de tercers. SORENSEN no pot, en cap cas, ser considerada responsable davant el Client ni davant tercers per pèrdua de beneficis, pèrdua d'ingressos, ni per qualsevol altra forma de pèrdua de beneficis o danys indirectes o resultants relacionats amb el rendiment d'aquestes Condicions Generals o d'un Ordre de Servei. Els Serveis es poden suspendre, cancel·lar o transferir a petició de les autoritats competents.

10. DRET APLICABLE I JURISDICCIÓ:

Les lleis aplicables respecte a aquest contracte, la seva interpretació i resolució seran les catalanes, dintre del marc de l’Estat espanyol i la Unió Europea. Els Tribunals competents per a resoldre qualsevol controvèrsia sorgida de la relació entre SORENSEN i el Client seran els de la ciutat de Barcelona.

Domicili a efectes de comunicacions:

SORENSEN SCP
Torres i Amat 21, planta 3.
08001. Barcelona.
(Espanya).

Número de telèfon d'atenció al Client: +34 932 71 14 42

Si has arribat fins aquí, enhorabona! Truca'ns i et convidem a fer un cafè ☕